ประชาสัมพันธ์

"ทุกก้าวแห่งความสำเร็จ มาเริ่มที่ราชมงคลสุวรรณภูมิ
พร้อมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สู่โลกที่เปลี่ยนแปลง"

ปฏิทินกิจกรรม

แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน
โดยบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการจัดการศึกษาด้วยหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวมและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง
เป้าหมายเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีของพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย


รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สายตรงอธิการบดี

0

คณะ/สถาบัน/สำนัก

0

หลักสูตร

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

บุคลากร

0

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

clients-logo
clients-logo
clients-logo
clients-logo
clients-logo
clients-logo
clients-logo
clients-logo