ข่าวประชาสัมพันธ์

การเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม | 31 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน | 14 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 12 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ ปีการศึกษา 2564 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
MOUสนับสนุนการทำงาน | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 24 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สป.อว ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน (EEC Model Type A) | 14 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รัฐมนตรี อว. รับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน U2T for BCG และ TASSHA | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรม บดินทรนนท์ สร้างงานสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมการเขียนหนังสือราชการ | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
วางแผนผังแม่บทกายภาพ ศูนย์นนทบุรี | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
U2T | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
MOU พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา | 4 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นศ-แข่งขันกิจกรรม Hackaton2022 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่า | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ทำบุญตักบาตรวันพุธ | 1 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8-2565 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
MOU บริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แลกเปลี่ยนความรู้ (KM) พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รับโล่นายกรัฐมนตรี หน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ | 1 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือ MOU | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เปิดโลกนวัตกรรมเกษตรหันตรา | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครืองแต่งกายและชุดกิจกรรม 2565 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวินัยและดูแลความเรียบร้อยนักศึกษา | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM | 1 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
MOU สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ | 1 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 19 คน | 1 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ | 2 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมจิตวันทา บูชาครู | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
มอบวุฒิบัตร แก่ ผู้บริหารกลุ่มไทร์พลัส รุ่นที่ 2 | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว