ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 | 9 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ | 4 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Office 365 Education (A3) | 4 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ แต่งกายสมเกียรติมหาวิทยาลัย | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 10 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
RUS Walk & Run วิ่งชิงด้วยพระราชทาน | 11 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตลาดราชมงคล "ศูนย์รวมสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลผลิตจากชุมชน" | 4 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 RUSCON6 | 4 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน พ.ศ. .... | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคการศึกษา 1/2566 | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว