ข่าวประชาสัมพันธ์

สวท. จัดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 | 5 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 | 0 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม | 0 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุม Premium Course | 0 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 78 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 116 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 139 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน | 80 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 75 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 134 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 | 100 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบหุ่นยนต์ | 217 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Up Expro | 163 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
BCG Market | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา | 148 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 104 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 84 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร | 104 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 239 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว