ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 54 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 88 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 127 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน | 69 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 61 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 62 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 123 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 | 91 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มอบหุ่นยนต์ | 206 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Up Expro | 149 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
BCG Market | 56 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี | 81 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 76 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา | 136 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 128 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 94 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 74 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร | 95 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 227 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว