ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประกอบด้วย ดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลม
มีรูป ดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมี เลข ๙ และ พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้ง
รองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง
มีพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
ที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจำพระองค์
และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญา
แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ


แบบสี พื้นขาว (ไทย)

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (ไทย)

แบบสี พื้นโปร่ง (ไทย)

แบบสี พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบสีพื้นโปร่ง (อังกฤษ)แบบมีข้อความ พื้นขาว (ไทย)

แบบมีข้อความ พื้นโปร่ง (ไทย)

แบบมีข้อความ พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบมีข้อความ พื้นโปร่ง (อังกฤษ)

แบบไม่มีข้อความ พื้นขาว

แบบไม่มีข้อความ พื้นโปร่ง443 ครั้ง