ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
E-Mail : pramuk.u@rmutsb.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
รองอธิการบดี
E-Mail : songwit.c@rmutsb.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
รองอธิการบดี
E-Mail : salinun.b@rmutsb.ac.th


ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
รองอธิการบดี
E-Mail : suwut.t@rmutsb.ac.th


อาจารย์ธานี สมวงศ์
รองอธิการบดี
E-Mail : tanee.s@rmutsb.ac.th


ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง
รองอธิการบดี
E-Mail : bhadpiroon.s@rmutsb.ac.th


นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง
รองอธิการบดี
E-Mail : sathit.a@rmutsb.ac.th


อาจารย์สัญญา คำจริง
รองอธิการบดี
E-Mail : sanya.k@rmutsb.ac.th


อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด
รองอธิการบดี
E-Mail : chalerm.k@rmutsb.ac.th


ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
รองอธิการบดี
E-Mail : narongsak.s@rmutsb.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail  : sasikan.s@rmutsb.ac.th


อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : amnat.s@rmutsb.ac.th


อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : wanida.w@rmutsb.ac.th


นางสาวอุศนา อนงค์เวช

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : usana.a@rmutsb.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : thongchai.a@rmutsb.ac.th


อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : suphatthra.w@rmutsb.ac.th

 193 ครั้ง