ผู้บริหารหน่วยงานภายใน

 

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดร.เจษฎา จันทร์ผา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้อำนวยการกอง / สถาบัน / สำนัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ดร.เอกชัย  เนาวนิช
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง


นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี


อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี


 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


นางสาวมาลี ทวนทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ

 193 ครั้ง