ผู้บริหารหน่วยงานภายใน

 

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดร.เจษฎา จันทร์ผา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้อำนวยการกอง / สถาบัน / สำนัก


รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ดร.เอกชัย  เนาวนิช
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
ผู้อำนวยการกองกลาง


นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
ผู้อำนวยการรักษาราชการแทน กองบริหารงานบุคคล


นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี


อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี


 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


นางสาวมาลี ทวนทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ

 113 ครั้ง