ตลาดราชมงคล "ศูนย์รวมสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลผลิตจากชุมชน"3 ครั้ง